خدمات فیزیوتراپی

خدمات فیزیوتراپی

 • فیزیوتراپی 1 ناحیه این خدمت توسط فیزیوتراپیست‌های مجرب تیم پزشکی...
  4,200,000 ریال
 • فیزیوتراپی 2 ناحیه این خدمت توسط فیزیوتراپیست‌های مجرب بالینو انجام...
  4,900,000 ریال
 • فیزیوتراپی 3 و 4 ناحیه این خدمت توسط فیزیوتراپیست‌های مجرب...
  6,700,000 ریال
 • فیزیوتراپی بیش از 4 ناحیه این خدمت توسط فیزیوتراپیست‌های مجرب...
  4,100,000 ریال
 • فیزیوتراپی قفسه سینه این خدمت توسط فیزیوتراپیست‌های مجرب تیم پزشکی...
  3,600,000 ریال
 • فیزیوتراپی قفسه سینه و  1 تا 4 ناحیه این خدمت...
  6,700,000 ریال