خدمات فیزیوتراپی

خدمات فیزیوتراپی

 • فیزیوتراپی 1 ناحیه این خدمت توسط فیزیوتراپیست‌های مجرب تیم پزشکی...
  10,500,000 ریال
 • فیزیوتراپی 2 ناحیه این خدمت توسط فیزیوتراپیست‌های مجرب بالینو انجام...
  12,000,000 ریال
 • فیزیوتراپی 3 و 4 ناحیه این خدمت توسط فیزیوتراپیست‌های مجرب...
  13,500,000 ریال
 • فیزیوتراپی بیش از 4 ناحیه این خدمت توسط فیزیوتراپیست‌های مجرب...
  9,000,000 ریال
 • فیزیوتراپی قفسه سینه این خدمت توسط فیزیوتراپیست‌های مجرب تیم پزشکی...
  6,500,000 ریال
 • فیزیوتراپی قفسه سینه و  1 تا 4 ناحیه این خدمت...