سونوگرافی

سونوگرافی

 • انجام سونو توسط دستیار ارشد تخصص رادیولوژی کلیه تصویربرداری‌ها با...
  14,900,000 ریال
 • انجام سونو توسط دستیار ارشد تخصص رادیولوژی کلیه تصویربرداری‌ها با...
  13,900,000 ریال
 • انجام سونو توسط دستیار ارشد تخصص رادیولوژی کلیه تصویربرداری‌ها با...
  11,900,000 ریال
 • انجام سونو توسط دستیار ارشد تخصص رادیولوژی کلیه تصویربرداری‌ها با...
  11,900,000 ریال
 • انجام سونو توسط دستیار ارشد تخصص رادیولوژی کلیه تصویربرداری‌ها با...
  11,900,000 ریال
 • انجام سونو توسط دستیار ارشد تخصص رادیولوژی کلیه تصویربرداری‌ها با...
  11,900,000 ریال
 • انجام سونو توسط دستیار ارشد تخصص رادیولوژی کلیه تصویربرداری‌ها با...
  11,900,000 ریال
 • انجام سونو توسط دستیار ارشد تخصص رادیولوژی کلیه تصویربرداری‌ها با...
  18,900,000 ریال
 • سونوگرافی کالرداپلر وریدی (یک اندام) کلیه سونوگرافی ها با دستگاه...
  13,900,000 ریال