رادیو گرافی

رادیو گرافی

 • گرافی پا (تک اندام) کلیه تصویربرداری‌ها با دستگاه گرافی پرتابل...
  5,900,000 ریال
 • گرافی پا (دو اندام) کلیه تصویربرداری‌ها با دستگاه گرافی پرتابل...
  11,800,000 ریال
 • گرافی دست (تک اندام) کلیه تصویربرداری‌ها با دستگاه گرافی پرتابل...
  5,900,000 ریال
 • گرافی دست (دو اندام) کلیه تصویربرداری‌ها با دستگاه گرافی پرتابل...
  11,800,000 ریال
 • کلیه تصویربرداری‌ها با دستگاه گرافی پرتابل در منزل انجام می‌شود
  5,900,000 ریال